Zapisz się na szkolenie


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Program kursu

 1. Charakterystyka prowadzenia uproszczonej księgowości.
 2. Podstawy prawne.
 3. Ewidencje dodatkowe związane z prowadzeniem księgi.
 4. Ewidencja środków trwałych i odpisy amortyzacyjne.
 5. Samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej.
 6. Rejestry zakupu i sprzedaży Vat,sporządzanie deklaracji Vat.
 7. Omówienie programu finansowo- księgowego Rachmistrz.
 8. Zakładanie podmiotu, konfiguracja programu, ustawienie parametrów.
 9. Wprowadzanie dowodów źródłowych do księgi i rejestrów Vat , zestawienia-wydruki.
 10. Roczne zamknięcie księgi, sporządzanie deklaracji podatkowych.

Aż 30 godzin szkolenia za jedyne 500zł!

Szkolenie kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem zakresu poznanych podczas szkolenia zagadnień.

Podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych

Program kursu

 1. Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. Majątek firmy i źródła jego finansowania.
 3. Klasyfikacja operacji gospodarczych.
 4. Charakterystyka przychodów i kosztów ich uzyskania.
 5. Sporządzanie bilansu firmy.
 6. Omówienie programu finansowo-księgowego Rewizor.
 7. Zakładanie podmiotu, konfiguracja programu,ustawianie parametrów.
 8. Wprowadzanie dowodów źródłowych,zapisy na kontach, wydruki zestawień.
 9. Ustalanie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania.

Aż 40 godzin szkolenia za jedyne 800zł!

Szkolenie kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem zakresu poznanych podczas szkolenia zagadnień.

Obsługa programu Płatnik

Program kursu

 1. Ogólne zasady ubezpieczeń społecznych.
 2. Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych:
  1. utworzenie bazy jednostki w programie płatnik;
  2. zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób oraz zgłoszenie innych danych i zmian;
  3. sporządzenie deklaracji miesięcznych wraz z załącznikami(raportami imiennymi o należnych składkach);
  4. wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób).

Aż 16 godzin szkolenia za jedyne 200zł!

Szkolenie kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem zakresu poznanych podczas szkolenia zagadnień.

Kadry i płace

Program kursu

 1. Źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia.
 2. Nawiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 3. Dokumentacja pracownicza
  1. prowadzenie teczek osobowych – ćwiczenia na podstawie autentycznych dokumentów
 4. Urlopy i nieobecności
  1. plany urlopów
  2. karta urlopowa
  3. naliczanie urlopów - ćwiczenia
  4. urlopy bezpłatne
  5. naliczanie zwolnień lekarskich – ćwiczenia
 5. Ewidencja czasu pracy – ćwiczenia
 6. Rozwiązanie stosunku pracy
  1. porozumienie stron
  2. za wypowiedzeniem stron
  3. świadectwo pracy
 7. Umowy cywilnoprawne
 8. Wynagrodzenia i składki zus
  1. sporządzanie list płac
  2. obliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych - ćwiczenia
  3. obliczanie ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia
  4. obliczanie zasiłków chorobowych - ćwiczenia
 9. Rozliczanie podróży służbowych.
 10. Warsztaty praktyczne na programach Gratyfikant Kadry i Płace oraz Płatnik
  1. wprowadzanie danych pracownika do systemu kadrowo-płacowego
  2. sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  3. zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik
  4. naliczanie wynagrodzeń, wystawianie rachunków do umów zleceń
  5. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zus, eksport do Płatnika
  6. zaliczki miesięczne i roczna informacja Pit4R

Aż 30 godzin szkolenia za jedyne 800zł!

Szkolenie kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem zakresu poznanych podczas szkolenia zagadnień.

Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji

Program kursu

 1. Podstawy prawne działalności statutowei i gospodarczej.
 2. Zasady rachunkowości w stowarzyszeniach i fundacjach.
 3. Struktura zakładowego planu kont w organizacjach pozarządowych.
 4. Wyodrębniona ewidencja księgowa w organizacjiach pozarządowych.
 5. Działalność gospodarcza w stowarzyszeniach i fundacjach.
 6. Działalność statutowa a działalność gospodarcza.
 7. Terminy wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości.
 8. Sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji

Aż 40 godzin szkolenia za jedyne 800zł!

W cenie: materiał szkoleniowe, serwis kawowy

Szkolenie zakończone sprawdzianem nabytych umiejętności.
Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat.

Zaufali nam

eprawnicy.pl audiodeskrypcja cid abli.pl